logo

Integritetspolicy i TSW Consulting AB

Uppdaterad 2021-08-13

På TSW Consulting AB (TSW) värnar vi om din personliga integritet. Denna Integritetspolicy är upprättad enligt Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och den förklarar hur TSW samlar in och använder dina personuppgifter.

Informationen i denna policy riktar sig till dig som har eller har haft kontakt med oss genom att du arbetar hos oss, kund (köpt någon av våra tjänster), leverantörer, eller genom att du besöker någon av våra webbsidor.

Denna integritetspolicy gäller för TSW:s samtliga webbsidor. TSW är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt vad som framgår i denna Integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Exempel på information som inhämtas:

  • Person- och kontaktinformation, t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, företagsadress och företagsnamn.
  • Vissa informationer rörande din användning av våra webbplatser, bl.a. vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress, inhämtas automatiskt,
  • Vi samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel via webbplatsen.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lag. Vi säljer eller delar inte dina personuppgifter till tredjeland, såvida inte sådan delning eller överföring framgår av vår Integritetspolicy. Om du vill veta mer om möjligheten att få dina personuppgifter borttagna, kontakta vårt dataskyddsombud dso@tswab.se

Cookies

Information om dina besök på vår hemsida samlas in genom cookies.

Cookies är små textfiler som skickas till och lagras på din enhet när du besöker en webbplats. TSW använder cookies för att hålla reda på vad en besökare gör på hemsidan, för att mäta trafik och för att följa upp vilka tjänster/produkter eller information som intresserar våra besökare mest. Uppgifter om dina besök på vår hemsida samlas in för att möjliggöra analyser på en aggregerad nivå, utan att du identifieras som individ, som stöd för att underhålla, testa och förbättra vår hemsida och våra tjänster samt för att utföra nödvändig behandling för att skydda vår IT-miljö mot attacker och intrång. Du kan läsa mer om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Hur hämtar vi information?

Vi samlar information genom t.ex. kontaktformulär, vid köp av tjänster på våra webbsidor, Vid anmälan till digitala informationsträffar, kurser och konferenser, anmält intresse att ta del av nyhetsbrev per epost eller vid nedladdning av dokument från vår webbsidor.

Ändamålet med information som inhämtas

Syftet är att uppfylla det avsedda ändamålet, dva att kunna ge tillgång till våra tjänster, för att skickaut nyhetsbrev och inbjudningar, kunna ta kontakt och erbjuda våra tjänsterVi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunnaerbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part för att upprätta en profil.

Var lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på TSW:s webbsidor lagras i inom EU/EES.Hur länge lagras uppgifter? Vi behandlar dina personuppgifter enbart för det specifika ändamålet och lagrar dem så länge de uppfyller det specifika ändamålet med behandlingen, därefter raderas uppgifterna. Personuppgifter som lämnas sparas så länge det krävs för att kunna hantera kundförhållandet eller andra tjänster och utvärdering av den aktuella händelsen. Personuppgifterna raderas därefter eller vid ett tidigare tillfälleom den registrerade begär det.

Utlämning av information till tredje part?

Vi delar inte ut personuppgifter om dig till tredje part.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina personuppgifter kan komma att delas med underleverantörer som behandlar personuppgifter för TSW:s vägnar, s.k. personuppgiftsbiträden t ex IT-och systemleverantörer som tillhandahåller drift,utveckling och support av våra system. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har lämnat för behandlingen och får aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för att utföra den tjänst som avtalet med TSW omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ettpersonuppgiftsbiträdesavtal.

Informationssäkerhet

TSW vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet för att skydda dina personuppgifter mot t ex olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.TSW har implementerat riktlinjer för att säkerställa säkerheten så gott som möjligt genom bland annatanonymisering, tillgångskontroll och raderingsrutiner.

Rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du vissa rättigheter och om du vill använda någon av dinarättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud dso@tswab.se• Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

  • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att begära attbehandlingen begränsas eller borttagande av personuppgifter.
  • Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter sombehandlas
  • Du har rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.
  • När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst tasamtycket tillbaka.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter finns på: http://www.imy.se

Ändringar i integritetspolicyn

Om vi gör väsentliga ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera en ny version av integritetspolicy på våra hemsidor https://tswab.se/ konteringstips.se